Inward H+ pump xenorhodopsin: Mechanism and alternative optogenetic approach. Academic Article 2017 uri icon

authors

 • Schevchenko V
 • Ghai R
 • Gushchin I
 • Borschchevskiy V
 • Rogachev A
 • Melnikov I
 • Popov A
 • Balandin T
 • RODRIGUEZ VALERA, FRANCISCO EDUARDO
 • Manstein DJ
 • Bueldt G
 • Mager T
 • Bamberg E
 • Gordeliy V
 • Kovalev K
 • Polovinkin V
 • Alekseev A
 • Juettner J
 • Chizhov I
 • Bamann C
 • Vavourakis C

publication date

 • 2017