CHEIROURGIKA CHRONIKA / SURGICAL CHRONICLE Journal uri icon