A fuzzy ranking strategy for portfolio selection Chapter 2007 uri icon